برچسب: پستانداران

آشنایی با اعضای بدن سگ

استفاده از این فلش کارت کمک می کند، تا کودک با اعضای…

توسط فاطمه معیل

آشنایی با اعضای بدن گاو

استفاده از این فلش کارت کمک می کند، تا کودک با اعضای…

توسط فاطمه معیل

آشنایی با اعضای بدن گربه

استفاده از این فلش کارت کمک می کند، تا کودک با اعضای…

توسط فاطمه معیل

آشنایی با اعضای بدن خفاش

استفاده از این فلش کارت کمک می کند، تا کودک با اعضای…

توسط فاطمه معیل