برچسب: تفکیک زباله

داستان بازیافت کاغذ

داستان کاغذ سفید، سرنوشت یک کاغذ و مراحل بازیافت آن را برای…

توسط فاطمه معیل

کاربرگ های بازیافت زباله

زمین، خانه تمام موجودات زنده است، پس باید در حفظ آن دقت…

توسط فاطمه معیل