برچسب: فارسی اول

کاربرگ حروف الفبا – نشانه  ظ

نشانه های بخش سوم کتاب فارسی اول دبستان نیاز به تمرین و…

توسط فاطمه معیل

کاربرگ حروف الفبا – نشانه غـ ـغـ ـغ غ

نشانه های بخش سوم کتاب فارسی اول دبستان نیاز به تمرین و…

توسط فاطمه معیل

کاربرگ حروف الفبا – نشانه  ط

در کنار شعر ها و بازی های آموزشی نشانه ها، می توانید…

توسط فاطمه معیل

کاربرگ حروف الفبا – نشانه ضـ ض

نشانه های بخش سوم کتاب فارسی اول دبستان نیاز به تمرین و…

توسط فاطمه معیل

کاربرگ حروف الفبا – نشانه حـ ح

در زمان آموزش نشانه ح کودک شما نیاز دارد علاوه بر تمرین…

توسط فاطمه معیل

کاربرگ حروف الفبا – نشانه ثـ ث

نشانه های بخش سوم کتاب فارسی اول دبستان نیاز به تمرین و…

توسط فاطمه معیل

املا و روان خوانی نشانه های  ص – ذ – ع – ث

بعد از آموزش هر نشانه، می توانید همراه با بازی به کودک…

توسط فاطمه معیل

کاربرگ حروف الفبا – نشانه عـ ـعـ ـع ع

در کنار کاربرگ های نشانه عـ ـعـ ـع ع ، می توانید…

توسط فاطمه معیل

کاربرگ حروف الفبا – نشانه ذ

در کنار شعر ها و بازی های آموزشی نشانه ها، می توانید…

توسط فاطمه معیل

دانلود کتاب کار آزمون بخوانیم و بنویسیم اول دبستان

توضیحات کتاب: اولیاء و مربیان عزیز و گرامی، آموزش به ویژه در…

توسط دنیای کودک من

دانلود کتاب کار در منزل برای کلاس اولی ها (آدینه)

مقدمه کتاب: هدف متخصصان تعلیم و تربیت کشور از تألیف کتاب های…

توسط دنیای کودک من

کاربرگ حروف الفبا – نشانه صـ ص

در کنار کاربرگ های نشانه صـ ص ، می توانید برای ایجاد…

توسط فاطمه معیل

کاربرگ حروف الفبا – نشانه تشدید

در کنار شعر ها و بازی های آموزشی نشانه ها، می توانید…

توسط فاطمه معیل

دانلود کتاب کار فارسی اول ابتدایی

مقدمه کتاب: کتابی که هم اکنون پیش روی شماست کتاب کمک آموزشی…

توسط دنیای کودک من

املا و روان خوانی نشانه های  چ – ژ – خوا – ّ (تشدید)

بعد از آموزش هر نشانه، می توانید همراه با بازی به کودک…

توسط فاطمه معیل

کاربرگ حروف الفبا – نشانه خوا

در کنار شعر ها و بازی های آموزشی نشانه ها، می توانید…

توسط فاطمه معیل

کاربرگ حروف الفبا – نشانه ژ

بعد از اینکه کودک شما با نشانه جدید (ژ) آشنا شد، می…

توسط فاطمه معیل

کاربرگ حروف الفبا – نشانه چـ چ

در کنار کاربرگ های نشانه چـ چ ، می توانید برای ایجاد…

توسط فاطمه معیل

کاربرگ حروف الفبا – نشانه هـ ـهـ ـه ه

در کنار شعر ها و بازی های آموزشی نشانه ها، می توانید…

توسط فاطمه معیل

املا و روان خوانی نشانه های  ل – اُ استثنا – ج – هـ

بعد از آموزش هر نشانه، می توانید همراه با بازی به کودک…

توسط فاطمه معیل