برچسب: مشاغل

کاربرگ واحد کار مشاغل (خلبان)

برای آشنایی کودک با شغل خلبانی، می‌توانید از فعالیت‌ها و کاربرگ های…

توسط فاطمه معیل

کاربرگ های روز دامپزشک

14 مهر روز ملی دامپزشک است در این روز باید از دامپزشک…

توسط فاطمه معیل

کاربرگ های مشاغل (پلیس)

هرگز سعی نکنید کودکان را با خطرات خیابانی بترسانید. در عوض، با…

توسط فاطمه معیل